පවිත්‍ර දේශයක්

අතට ගත්ත මොහොතෙ ඉඳලා

හා හා හොඳයි හොඳයි

Latest Videos

views of the nap launching1

Dhanushika Niroshani

Views of The Participants - NAP Launching
2019 -03 -16 | kala rekawa | කාල රේඛාව

Dhanushika Niroshani

Follow on: Official website - http://www.rupavahini.lk Official Facebook Page - https://www.rupavahini.lk/facebook...
Briberysong 2019

Dhanushika Niroshani

Bribery Song 2019 Launch today